GDPR

GDPR

Säkerheten av din personliga information är mycket viktig för Dans i Lomma. Vi kommer inte sälja, hyra eller sälja din personliga information till någon tredje part. Vi kommer att ägna särskild försiktighet för att skydda din personliga integritet och säkerhet. Denna policy förklarar vår informationspraxis och hur Dans i Lomma samlar och använder din information. Denna sekretesspolicy täcker den information du ger oss offline och på Dans i Lomma hemsida.
Genom att fortsätta att handla kurser av oss bekräftar du aktivt att du godkänner våra villkor.

The privacy of your personal information is very important to Dans i Lomma. We will not sell, rent or trade your personal information to any third party. We will take special care to protect the privacy and security of your information.This policy explains our information practices and the way that Dans i Lomma collects and uses your information. This Privacy Policy covers the information you provide to us offline and at Dans i Lomma web site.

By continuing to trade courses by us, you are actively confirming that you agree to our terms.

Behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
Ditt personnummer används för att hitta dina uppgifter i vårt fakturasystem samt och om något händer i klassen och vi behöver kontakta akut vård. För att underlätta kursadministration lagras vissa detaljer, såsom ditt namn, födelsedatum, adress och de kurser eller aktiviteter du deltar i, elektroniskt. Dessa uppgifter lagras i vår kunddatabas så att vi kan skicka information om din kurs och om framtida kurser och aktiviteter. Om du vill att vi ska sluta skicka denna information, skriv till oss: dansilomma@gmail.com.

Processing of personal data in accordance with GDPR

The Swedish personal identity number is used to find your details in our invoice system and in case something happens at class and we need to alarm medical care. To facilitate course administration, certain details, such as your name, date of birth, address and the courses or activities you are participating in, are stored electronically. These details are stored in our customer database so that we can send information about your course and about future courses and activities. If you would like us to stop sending this information, please write to us: dansilomma@gmail.com.

Dina rättigheter

En gång per kalenderår har du rätt att få information om vilken personlig data du uppgett och hur vi behandlar den. Du har också rätt att begära en korrigering av de personuppgifter som vi innehar om dig samt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Det innebär att du kan begära att du raderar dina personuppgifter som inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan finnas juridiska skyldigheter för oss som förhindrar omedelbar borttagning, såsom krav i bokföring och skattelagstiftning.

Your rights

You are entitled to free once a calendar year to receive information about what personel data you are processing and how we treat them. You also have the right to request a correction of the personel data that we are processing about you. You are also entitled to be deleted (”the right to be forgotten”)This means that you can request a deletion of your personel data that are no longer necessary for the purpose for which they were collected. However, thought that there may be legal obligations for us that prevent immediate deletion, such as requirements in accounting and tax laws.

Hur samlar Dans i Lomma in och använder min information?

När du anmäler dig till en klass på Dans i Lomma samlar vi in ​​kontaktuppgifter som förnamn, adresser, telefonnummer, akutkontakter, e-postadress och födelsedagar, medicinska förhållanden och dina kommentarer. Några av uppgifterna krävs och anges med en asterisk (*) på formulären. Denna information behövs för att hantera studioverksamhet och kommer inte att användas eller säljas för något annat ändamål, med undantag av vad som beskrivs nedan. En del av informationen är valfri (Ej markerad med en asterisk). Valfri information begärs för att hjälpa oss att bättre förstå våra kunder och används endast vid behov för studioverksamhet. Denna information kommer inte att användas eller säljas för något annat ändamål, med undantag av vad som beskrivs nedan.

How does Dans i Lomma collect and use my information?

When you register for classes at Dans i Lomma we collect contact information such as guardian names, addresses, phone numbers, emergency contacts, e-mail address and student information such as student names, birthdays, medical conditions, and your comments. Some of the information is required and is noted with a asterisk (*)on the forms. This information is needed to manage studio business and will not be used or sold for any other purpose, except as described below. Some of the information is optional (NOT marked with a asterisk). Optional information is requested to help us better understand our customers and is used only as needed for studio business. This information will not be used or sold for any other purposes, except as described below.

Vem har tillgång till min information?

Dans i Lommas lärare/instruktörer samt kontorspersonal har tillgång till din personliga information.
Dans i Lomma får tillgång till din personliga information och / eller dela den med tredje part endast för följande ändamål: (i) vid behov för studioverksamhet; (ii) om så krävs enligt lag eller att följa rättslig process eller (iii) för att skydda allmänhetens rättigheter, egendom eller personlig säkerhet.

Who has access to my information?

Dans i Lomma office personnel have access to your personal information only to manage the studio business.

Dans i Lomma will access your personal information and/or share it with third parties only for the following purposes: (i) as needed for studio business; (ii) if required to do so by law or to comply with legal process; or (iii) to protect the rights, property, or personal safety of the public.

 

Skicka in klagomål

Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet eller fråga något annat om dina rättigheter rörande personuppgifter som behandlas av oss, vänligen kontakta Data Inspectorate / Integritetsskydds-myndigheten, www.datainspektionen.se

Submit complaint

If you would like to submit a complaint to a supervisory authority or ask anything else about your rights regarding personal data processed by us, please contact the Data Inspectorate / Integritetsskydds-myndigheten, www.datainspektionen.se